Myynti- ja toimitusehdot 2024


1. SOVELTAMISALA

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sekä yleisiä sopimusehtoja NL 09 sovelletaan, mikäli kirjallisesti ei toisin ole sovittu. Siltä osin kuin näissä myyntiehdoissa ei ole toisin sovittu, soveltuu sopimuksiin kauppalainsäännökset.

2. HINNAT

Ilmoitetut hinnat ovat ohjehintoja vapaasti varastossamme Helsingissä ja pidätämme oikeuden muuttaa niitä etukäteen ilmoittamatta. Asiakashinnoittelu pohjautuu asiakkaan ja myyjän väliseen yhteiseen näkemykseen ostojen koosta. Ohjehinnoista myönnämme voimassaolevien asiakassopimusten mukaiset alennukset. Mikäli asiakkaan ostot eivät toteudu suunnitellusti, on myyjällä oikeus tarkistaa hinnoittelurakennetta. Hintoihin lisätään kotimaan myynnissä aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden hinnat, verot tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset muuttuvat ennen toimituspäivää.

3. TILAUSTUOTTEET

Tilaustuotteita koskevat tilaukset ovat sitovia ja niistä laskutetaan 50% ennakkomaksu, mikä on maksettava, ennen kuin tuote tilataan tehtaalta. Jos tilaus kuitenkin halutaan perua, ennakkomaksua ei palauteta.

4. PIENTOIMITUSLISÄ

Veloitamme pientoimituslisän 20€ alv 0 %, mikäli laskun loppusumma on alle 250 euroa (alv 0 %). Tukuille pientoimituslisä alle 500€ alv 0% tilauksille on 50€ alv 0%.

5. RAHDIT JA PALVELUMAKSUT

Kuljetus- ja pakkauskustannukset sekä muut mahdolliset palvelumaksut veloitetaan erillisten veloitusperusteiden mukaisesti.

5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 7 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Suullinen tarjous ei sido myyjää, ellei sitä ole vahvistettu kirjallisesti. Mikäli tavarantoimittajamme nostaa hintoja yli 2%, pidätämme oikeuden päivittää myyntihintoja.

6. MYYNTISOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Kun myyjä on jättänyt kaupasta tarjouksen, myyntisopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen, mutta kyseisen tilauksen summa yksin tai yhdessä muiden asiakkaan tilausten kanssa ylittää asiakkaalle myönnetyn luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen, ennen kuin tilaus voidaan toimittaa.

7. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN JA OSTAJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan laskutuspäivästä. Mikäli lasku on joltakin osin virheellinen, on siitä ilmoitettava myyjälle välittömästi. Lasku on virheettömältä osin maksettava eräpäivään mennessä.

8. TILIN AKTIVOIMINEN UUDELLEEN

Jos asiakkaalla ei ole ostoja 6 kuukauden aikana, asiakas siirtyy ennakkomaksu -asiakkaaksi. Tässä tapauksessa tilauksesta lähetetään ennakkolasku, mikä on maksettava ennen tilauksen toimittamista asiakkaalle. Luottopäätös käsitellään kokonaisuudessaan uudelleen ennen luoton aktivoimista.

9. TAKUUEHDOT

Noudatamme tuotteen valmistajan takuuehtoja. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti takuuaikana 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. Takuu raukeaa, jos myyjän säilytyksestä, sijoittelusta, asennuksesta, kokoonpanosta, valvonnasta, huollosta ja/tai käytöstä antamia ohjeita ei ole noudatettu kokonaisuudessaan; tai asiakas tai kolmas osapuoli on käsitellyt tai muokannut myyjän toimittamia tuotteita ilman myyjän kirjallista lupaa; tai asiakas ei ole suorittanut velvoitteitaan myyjää kohtaan. Tuotetakuu ei kata kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle ilman erillistä pyyntöä. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole toisin todettu, tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Takuunpiiriin ei kuulu vioittuneiden laitteiden tai komponenttien korvaamisesta aiheutuvat asennus- ja/tai matkakustannukset, tai muut vaihtotyöhön liittyvät kustannukset. Maksetun tuotteen mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton kauppahinta. Oikeus tehdä muutoksia tuotteisiin pidätetään. Esitteet, tekniset tiedotteet ja luetteloissa olevat kirjalliset tiedot sekä suullinen neuvonta on tarkoitettu vain opasteeksi, eikä myyjä vastaa niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

10. KULJETUSVAHINGOT

Kuljetusvahingon sattuessa vastaanottaja on velvollinen kirjaamaan havaitun vaurion rahtikirjaan vastaanottotapahtuman yhteydessä. Jos lähetys oli myyjän vakuuttama, kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on ilmoitettava myyjälle viipymättä, mutta viimeistään kirjallisesti kolmen (3) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Korvauksen edellytyksenä on, että rahtikirjaan on merkitty varauma tavaran vahingoittumisesta tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään sitä vastaanottamasta tai laskua maksamasta. Kaikista tavaraa koskevista vahingoista on täytettävä myyjän reklamaatioilmoitus. Reklamaatioilmoitus on ladattavissa osoitteesta www.geboshop.fi ja se lähetetään sähköpostilla osoitteeseen gebofinland@gebo.fi

11. TUOTTEITA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Toimitusta tai tavaraa koskevat huomautukset, jotka tehdään myöhemmin kuin 7 päivää tavaran vastaanottamisesta, ei huomioida. Kaikista tavaraa koskevista huomautuksista on täytettävä myyjän reklamaatioilmoitus. Reklamaatioilmoitus on ladattavissa osoitteesta www.geboshop.fi, ja se lähetetään osoitteeseen gebofinland@gebo.fi. Mikäli asiakas ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai puute, hän menettää oikeutensa vedota niihin.

12. PALAUTUKSET

Palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän myyntihenkilöstön kanssa. Sovittua palautusta varten asiakas saa palautusnumeron (=palautuslupa). Palautuksesta on sovittava 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Ilman palautusnumeroa palautettua tuotetta ei käsitellä. Asiakkaan pyynnöstä tuote voidaan toimittaa takaisin asiakkaalle asiakkaan omalla kustannuksella.

Palautuksen mukaan on liitettävä tuotepalautuskaavake (lataa tästä), josta ilmenevät seuraavat tiedot:

• Palautusnumero

• Lähettäjän yhteystiedot

• GEBOn alkuperäinen tilaus- tai laskunumero

• Palautuksen syy

• Palautettavan tuotteen tuotenumero, -nimike ja kpl-määrä

• Kenen kanssa palautuksesta on sovittu ja milloin

Palautettavan tuotteen ja myyntipakkauksen pitää olla virheetön. Myyjän normaalin varastovalikoiman ulkopuolelta tilattuja tuotteita (tilaustuote) ei voi palauttaa, mikäli toimitus vastaa asiakkaan tilausta. Mikäli palautus johtuu asiakkaan omasta virheestä (=Asiakkaan tilausvirhe), tuotteen nettohinnasta hyvitetään enintään 75 %. Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä (=toimitus ei vastaa tilausta), myyjä maksaa palautuksesta aiheutuneet lähetyskustannukset.

Mikäli palautettava tuote on saniteettikaluste, on asiakkaan tyhjennettävä ja puhdistettava se ennen palautusta. Jätöksiä sisältävän saniteettikalusteen puhdistamisesta veloitamme 1000 euroa (€ alv 0 %). Myös puhdistamattoman saniteettikalusteen kuljetusliikkeelle aiheuttaman siivoustyön kulut veloitetaan asiakkaalta. Vain ohjeiden mukaan suoritetut palautukset käsitellään.

13. VÄLILLISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT

Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi tuotannon keskeytyminen tai liikevaihdon väheneminen, saamatta jäänyt voitto tai muu vaikeasti ennakoitava vahinko. Toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ei korvata.

14. TOIMITUSEHTOLAUSEKKEET

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa.

15. MUUT EHDOT

Muilta osin noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja NL09

16. YLIVOIMAINEN ESTE

Force majeure vapauttaa myyjän sopimuksen täytäntöönpanosta, mikäli sopimus on syntynyt ennen näitä: luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisen tai muu vastaava este. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa.

17. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet osapuolten välisillä neuvotteluilla. Vasta, jos osapuolet eivät saa ratkaistua erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa, voidaan asia ratkaista soveltuvassa tuomioistuimessa. Myyntisopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Tehdessään tilauksen ostaja on hyväksynyt edellä mainitut myynti- ja sopimusehdot.